English Русский
  • Atly sport / At çapyşyk

    Atlary eýermegiň görki we ajaýyp däpleri gadymy Gresiýadan öz başlangyjyny alýar.

SÖWEŞ ÜÇIN OKUWLAR
Iki müň ýyl mundan ozal gadymy grekler, eger-de at çapar bilen bedew söweşde diri galsalar, onda taraplaryň we ösen bedewiň arasynda, atlary uruşa taýýarlamak usuly hökmünde zerur bolan doly hyzmatdaşlyk bolýar, diýip hasaplaýardylar. Bir tarapdan beýleki tarapa atyň çalt hereket edip, öňürdikläp ýa-da ugry üýtgedip bilmek ukyby durmuş başarnygy diýip hasaplanylýardy.

ATLARY EÝERMEGIŇ HÄZIRKI ZAMAN GÖRNÜŞLERI
Gadymy Gresiýanyň dargamagy bilen atly ýöreme sungaty, onuň Galkynyş eýýamyna çenli bakylyga gidýär. 18 asyrda klassyki baş öwretme 1729 ýylda Wenada bütin dünýä meşhur atly ýöremegiň Ispan mekdebiniň döremegi bilen ýokary derejä galýar we häzirki zaman düzgün-nyzamyň esasyny döretdi. Ýakyn wagtda we görülmedik şowlulyk bilen sazly erkin utga girizildi, we şol wagtdan başlap ol 1996 ýylda Atlantada öz olimpiki ilkinji çykyşyny etmek bilen Atly ýöremäniň aýrylmaz bölegi boldy. Erkin utga – bu atly ýöremede çürbaş nokat, we ol işlände netije haýran galdyryjy bolýar.

Atçylyk sporty / Atlary eýermek

Atlary eýermegiň görki we ajaýyp däpleri gadymy Gresiýadan öz başlangyjyny alýar. Atlary eýermek atlary taýýarlamagyň täsirliliginiň iň ýokary beýany bolup durýar, köp sportyň sungaty hasaplanylýar we beýleki terti-düzgünleri üçin esas hökmünde ulanylýar.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar