English Русский
  • Dag tigiri

    1970-nji ýyllarda geçilen ýerlerden höwes alýan täze tigirler işlenip taýýarlandy we dag tigiri ýüze çykdy. Sport Kaliforniýada başlandy, emma onuň meşhurlygy tiz wagtda ýaýrady.

SPORTUŇ ÝÜZE ÇYKMAGY
1970-nji ýyllarda dag tigiri Kaliforniýada sportuň gyraky görnüşi hökmünde ösdi. Wnedorožnik tigiriň alynmagy täzeçillik däldi, emma şeýle landşaftdan höwes alýan, täze tigiriň işlenip taýýarlanylmagy; bu tigirleriň has ýogyn tekerleri, tiz geçirijiler, baraban tormozlary we aýrylýan asgyçlary bardy. Bu tigirler has köp erkinlikli tigirçiler gözlemek bilen ýiti duýgulary berdiler we dag tigir sporty döredi. 

Kaliforniýadaky Velo Club Mount Tamalpais klubyň agzalary, kada bolşy ýaly, dag tigiriniň sportuň bir görnüşi hökmünde dňredilmegine karz alýarlar. Olar San-Fransiskodan Altyn derweze atly ady belli köprüniň üstünden 1976-njy we 1979-njy ýyllaryň aralygynda yzygiderli geçirilýän Repack Downhill ýaryşyny oýlap tapdylar. Ýaryşlar ýakyn we uzak aşary ýurtlardan ýaryşyjylary özüne çekýärdi we tiz wagtdan SMI gullugy olar bilen gyzyklanyp başladylar.

Dag tigiri

1970-nji ýyllarda geçilen ýerlerden höwes alýan täze tigirler işlenip taýýarlandy we dag tigiri ýüze çykdy. Sport Kaliforniýada başlandy, emma onuň meşhurlygy tiz wagtda ýaýrady.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar