English Русский
  • Boks

    Boks – bu gadymy taryhly sport. Ol gadymy Olimpiýa oýunlarynda b.e.öň VII asyrda görkezilipdir.

ILKIBAŞDA
Boksuň iň irki subutnamalary b.e.öň 3000 ýyla golaý Müsüre barýar. Bu sport grekler tarapyndan gadymy Olimpiýa oýunlarynda b.e.öň VII asyryň ahyrynda görkezildi, ol wagtlar ýumşak deri kemerler goranmak üçin boksçylaryň ellerini we bilegini birleşdirmek üçin ulanylypdy. 

ROMAN IŞLÄP TAÝÝARLAMALAR
Soňra, Rimde, deri kemerler üsti metal bilen örülen sesta – ellik bilen çalşylypdyr. Gynansak-da, bu gatnaşýan gladiatorlara kömek etmedi, sebäbi adatça eýýamyň boks oýunlary gatnaşyjylaryň biriniň ýa-da beýlekisiniň ölümi bilen tamamlanypdyr.

 

Halkara hyzmatdaşlar