English Русский
  • Badminton

    Badmintonyň kosmopolitik taryhy bar. Häkirki zaman oýnuň düzgünleri Angliýada düzülipdi, emma häzirki wagtda aziýa döwletleri sportuň bu görnüşinde öňde durýarlar.

BADMINTONYŇ ÖÝI
Badminton öz adyny Badmintonyň Öýünden – Glosterşir iňlis graflygyndaky gersog Bofortyň öýünden alýar. 1873-nji ýylda gersoga oýunyň bir görnüşini – Puna – Hindistandan yza, degişli edýärler we ony öz myhmanlaryna görkezýär. 

GURAMA
Sport tiz meşhurlyga eýe boldy we 1877-nji ýylda ýakynda döredilen badminton kluby tarapyndan ýazmaça düzgünleriň birinji ýygyndysy taýýarlanyldy. Angliýanyň badminton federasiýasy 16 ýyldan soň döredildi, 1899-njy ýylda bolsa, ol bütin Angliýanyň birinji Çempionatyny gurnady. 

OLIMPIÝA TARYHY
Badminton sportuň görkezme görnüşi hökmünde Mýunhende 1972-nji ýylda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda ilkinji gezek çykdy. Diňe 1992-nji ýylda Barselonada ol erkek we zenan birlikleri bilen olimpiýa maksatnamasyna resmi taýdan girizildi we hadysalaryny iki esse göterdi. Garyşyk iki esse ardyrma hadysasy 1996-njy ýylda Atlantada geçirilen Olimpiýa oýunlarynda ilkinji gezek çykdy. Şol wagtdan bäri hadysalaryň mukdary üýtgemedi. 

Häzirki zaman badmintonyň döredilmegi Angliýa degişli edilse hem, hut häzirki wagtda sportuň bu görnüşinde Aziýa öňde durýar. 1992-nji ýyldan 2008-nji ýyl aralygynda aziýa ýurtlary Olimpiýa oýunlarynda elýeterli bola 76 medalda 69 medalyny utdular! Hytaý, Indoneziýa we Koreýa Respublikasy öňde barýan ýurtlar bolup, olaryň yzynda Beýik Britaniýa we Daniýa durýar.

 

Badminton

Badmintonyň kosmopolitik taryhy bar. Häkirki zaman oýnuň düzgünleri Angliýada düzülipdi, emma häzirki wagtda aziýa döwletleri sportuň bu görnüşinde öňde durýarlar.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar