English Русский
  • Ýaýdan atmak

    Ýaýdan atmak sportuň iň gadymy görnüşleriniň biri bolup, ol häzirki wagta çenli ulanylyp gelýär we siwilizasiýanyň ösmegi bilen jebis baglanyşykly. medeni progress hökmünde bu oduň açylmagy we tekeriň oýlanyp tapylmagy bilen barabar.

GÖREŞDE ARHIRA
Biziň eýýamymyzdan öň 1200-nji ýylda hettler we assiriýalylar paýtunuň üstünde durup ýaýdan atyp, söweşlerde gorkunç garşydaşlar bolupdyrlar. Olar öz ýaýlaryny siňňirlerden, şahlardan we agaçdan edipdirler, şeýle hem täze baş aşak öwrülen görnüşi işläp taýýarladylar. Bu olaryň ýaýlaryny gysga we has kuwwatly edip, olaryň ýaýdan atýançy we at üçin ulanylmagyny ýeňilleşdiripdir. 

ÝAKYNDAKY TARYH
Ýaýdan atmak 18-nji nebere döwründe müsür faraonlarynyň iň söýgüli görnüşi boldy (b.e.ö. 1567-1320 ýý.). Köp ýüzýyllyklar geçenden soňra, ýaýdan aytmak boýunça hasaba alnan irki turnirleriň käbirleri Hytaýda Çžou neberesiniň wagtynda (b.e.ö. 1027-256 ýý.) bolup geçdiler. Şeýle çärelere hytaý dworýanlygy gatnaşýardy. Ep-esli wagt mundan soňra iňlis ýazyjylary Kresi, Asinkur we Puatýe bilen söweşlerde özüniň ýurdunyň ýeňişine ady belli goşant goşandygy üçin uzayn ýaýy wasp edipdirler. 

Halkara hyzmatdaşlar