English Русский
table

Tokyo 2020

Wagty Döwleti Web sahypasy Döwletler Çäreler
23 Iýul - 08 Awgust Ýaponiýa TOKYO2020.JP - -

 

1964-nji ýylda geçirilen Tomusky Olimpiýa oýunlaryň elli ýedi ýyl geçeninden soň, Ýaponiýa döwletiniň paýtagty 2021-nji ýylyň 23-nji iýul 8-njy awgust aýlary aralygynda, ikinji gezek Tomusky Olimpiýa oýunlaryny kabul eder. 1964-nji ýylda geçirilen Olimpiýa oýunlar Ýaponiýa döwletini düýbünden üýtgetdi. 

Gurnaýjylaryň aýtmagyna görä, 2021-nji ýylda geçirijek häzirki zaman eýýamyň XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlar “oň geçirilen Olimpiýa oýunlaryndan iň innowasion we dünýäniň özgertmegiň esasy üç ýörelgelerine esaslanýan: şahsy üstünliklerine ymtylyşy (iň ýokary şahsy derejäňizi gazanmak); birek-biregi hormat goýmak (dürlüligiň agzybirligi); we geljege miras goýmak (ertirki güne birikmek) oýunlar bolarlar.

2020-nji ýyl üçin Olimpiýa Gün tertibi tarapyndan öňe sürülen özgertemelere laýyklykda, Tokio oýunlary üçin, gerekli ýagdaýda ähli sport desgalary we meýdanlary ulanylar, esasanda 1964-nji ýylda geçirilen oýunlary üçin döredilen dzýudo üçin abraýly Nippon Budokan desgasy, at bäsleşikleri üçin Badji Koen Seýilgähi we gandbol üçin Yoyogi Milli gimnaziýasy. XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryň açylyş we ýapylyş dabarasy, şeýle hem ýeňil atletika boýunça bäsleşikleriň geçiriljek ýeri bolan Tokio Milli stadiony dolulygyna durky täzelener we täze sahna bilen çalşylar.

Aziýa sebitinde Ýaponiýa döwleti ilkinji bolup 1964-nji ýylyň Tomusky oýunlarynyň Olimpiýa meýdany boldy. 1972-nji ýylda Sapporoda we 1998-nji ýylda Naganoda geçirilen Gyşky oýunlary goşanda 2021-nji ýylda ýurtda dördünji Olimpiýa oýunlary geçiriler.

2020-nji ýylda Tokio pursaty

Aziýa sebitinde Ýaponiýa döwleti ilkinji bolup 1964-nji ýylyň Tomusky oýunlarynyň Olimpiýa meýdany boldy. 1972-nji ýylda Sapporoda we 1998-nji ýylda Naganoda geçirilen Gyşky oýunlary goşanda 2021-nji ýylda ýurtda dördünji Olimpiýa oýunlary geçiriler. XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryň açylyş we ýapylyş dabarasy, şeýle hem ýeňil atletika boýunça bäsleşikleriň geçiriljek ýeri bolan Tokio Milli stadiony dolulygyna durky täzelener we täze sahna bilen çalşylar.
© Olympic.org

Habarlar

Olimpiýa oýunlary

Halkara hyzmatdaşlar