English Русский
NyşanyTürgenlerAlawTumarlarytable

Rio 2016

Wagty Döwleti Türgenler Döwletler Çäreler
05-21 Awgust Brazilýa 11238 207 306

Türgenleriň ýarysy diýen ýaly öz ýerlerine 10 minutdan hem az wagtda baryp bilýär, we 75 göterime golaýy muny 25 minutdan az wagtda edip bilýär. Bäsleşikleriň geçirilýän 34 ýerinden sekiz sanysynda käbir hemişelik işler geçirildi, ýedi sanysy doly wagtlaýyn boldy, dokuz sanysy bolsa mirasyň hemişelik desgalary hökmünde guruldy. 

Rio oýunlary hem şäheriň ajaýyp gurluş ýagdaýyn we wakalary täze belentliklere galdyrmaga bolan islegi sebäpli, sporty bellediler we görkezdiler. Şo bir wagtda hem Rio 2016 şäheriň, sebitiň we ýurduň uzak möhletli gelejegi – Rio-de-Žaneýrony has hem global şähere öwürmegiň tizleşdirilmeginiň mümkinçiligi babatynda has giň ymtylyşlary görkezmegiň mümkinçiligi boldy.

Rio 2016!

Rio 2016 oýunlary ýokary derejeli çykyşlar üçin iň gowy mümkinçilikleri üpjün etdi. Türgenler iň ýokary derejedäki oňaýlyk üçin ykjam maketde, dünýäniň iň owadan şäherleriniň birinde ýerleşen ajaýyp şäherçäni goşmak bilen, dünýä derejesindäki hyzmatlardan peýdalandylar.
© Olympic.org
Olimpiýa oýunlary

Halkara hyzmatdaşlar