English Русский
table

Paris 2024

Wagty Döwleti Web sahypasy Döwletler Çäreler
26 Iýul - 11 Awgust Fransiýa PARIS2024.ORG - -

 

Pariž 2024 ýeketäk halkara dabara ruhunda goýlan, olimpiýa täze garaýşy hereketde görer. 
Biz dünýäniň iň ruhlandyryjy şäherleriniň birini türgenler üçin ýatdan çykmajak tapgyr hökmünde – we hakykatdan-da olaryň öňe gitmegi üçin global direg, şeýle hem ýatdan çykmajak hadysalary hödürläris.

Biz, adatdan daşary çylşyrymly döwürden soň hem, edil hiç wagt bolmadyk ýaly, sportuň has gowy dünýäde döretmäge kömek edip bilýändigini görkezmek üçin, bütin olimpiýa maşgalasy bilen hyzmatdaşlyk ederis. 

Biziň meýilnamamyz bar bolan ýa-da wagtlaýyn ýerleriň 95%-ni öz içine goşýar, olaryň her biriniň hem şäheriň ösüşiniň uzak möhletli meýilnamalary bilen ylalaşylan, anyk, kesgitli mirasy bar.

Sport baýramçylygy täze Olimpiýa şäherçesinden Senanyň ugry bilen, Parižiň merkezinden Eýfel diňi we beýik Pale ýaly ýadygärliklere çenli bary-ýogy 15 minut aralykda geçer. 

Pariž ýüzlerçe ýyllaryň dowamynda bütin dünýäniň adamlaryny, şol sanda Olimpiýa hereketiniň dübüni tutujy atalaryny hyzmatdaşlyk etmek we bir-birini ruhlandyrmak; pikirleri döretmek we gelejegi gurmak üçin garşy aldy. 

2024-nji ýylda biz Pýer de Kubertonyň birinji gezek sport bilen birleşdirilen dünýäniň potensialyny görkezen şäherinde, sport taryhynda täze eýýam boljak ajaýyp we ähmiýetli oýunlary geçireris.

Pariž 2024 Tehniki film

Pariž 2024 ýeketäk halkara dabara ruhunda goýlan, olimpiýa täze garaýşy hereketde görer. Pariž ýüzlerçe ýyllaryň dowamynda bütin dünýäniň adamlaryny, şol sanda Olimpiýa hereketiniň dübüni tutujy atalaryny hyzmatdaşlyk etmek we bir-birini ruhlandyrmak; pikirleri döretmek we gelejegi gurmak üçin garşy aldy.
© Olympic.org
Olimpiýa oýunlary

Halkara hyzmatdaşlar