English Русский
NyşanyTürgenlerAlawTumarlarytable

London 2012

Wagty Döwleti Türgenler Döwletler Çäreler
27 Iýul - 12 Awgust Beýik Britaniýa 10568 204 302

 

2012-nji ýylda geçirilen London oýunlary täze sport desgalarynyň bir hatarynyň geçirilýän ýeri bolup duran, gündogar Londondaky Olimpiýa seýilgähiniň töwereginde jemlendi. Günde 180 000 tomaşaçy Oýunlardan lezzet almak üçin seýilgähe girdi, bu hem ony olimpiýa işiniň baş obýekti etdi. 

Esasy ýerler – Olimpiýa stadiony, Sport suwda oýnalýan görnüşleriniň Merkezi, Welodrom we BMX, şeýle hem hokkeý, gandbol we basketbol meýdançalary – seýilgähdäki pyýada köprüleriň we ýodajyklaryň torynyň üsti bilen elýeterli boldy. 

Olimpiýa şäherçesi seýilgähdäki ähli ýerlerden birnäçe minutlyk ýörelýän aralykda ýerleşýärdi, bu bolsa türgenler we resmi adamlar üin tejribäni güýçlendirdi. Futbol üçin Uembli stadiony, tennis üçin, ýaýdan atmak üçin  Uimbldondaky bütin iňlis kluby we kenarýaka woleýboly üçin at gwardiýasynyň ýörişi ýaly abraýly ýerleriň ulanylmagy – 2012-nji ýylda Londonda geçirilen Olimpiýa we Para olimpiýa oýunlarynyň aýratynlygy boldy. 

2012-nji ýylyň London oýunlary dört ýyllyk medeniýetli olimpiýadany öz içine goşdy. Ol bütin Beýik Britaniýa boýunça sportuň we medeniýetiň 60 günlük festiwalyna başlap, 2012-nji ýylyň 27-nji iýulynda Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň iň ýokary derejesini gazandy, sebäbi olimpiýa we para olimpiýa ruhy täzeden dünýäni geçýär.

Turkmenistan at the London 2012

Olimpiýa oýunlary

Halkara hyzmatdaşlar