English Русский
NyşanyTürgenlerAlawTumarlarytable

Beijing 2008

Wagty Döwleti Türgenler Döwletler Çäreler
08 Awgust- 24 Awgust Hytaý 10942 204 302

 

REKORDLARY ETMEK
Pekindaky oýunlar doly rekordlaryň oýunlary we ajaýyp derejede boldy. Açylyş dabarasy ýatdan çykmajak boldy; türgenleriň gazananlary haýran galdyryjy boldy; guramaçylyk ýokary derejede boldy; demiňi alýan orunlar, we dopinge garşy barlaglar örän berk boldy. Birnäçe million tomaşaçylary bütün dünýä boýunça telewizorlarda oýunlara seretdiler, sebäbi 40-dan gowrak dünýä rekordlaryna we 130-dan gowrak olimpiada rekordlaryna ýetildi. 

HÄZIRKI ZAMAN WE GADYMY
“Guş höwürtgesi” diýip atlandyrylýan milli stadion, we “Suw kluby” diýip atlandyrylýan milli ýüzüş merkezi täze Pekiniň ajaýyp nyşanlaryna öwrüldiler. Welosportda ýol çapyşygy şäheriň müň ýyllyk taryhynyň iki nyşany -  Beýik diwardan başlap “Gadagan edilen şäheriň” öňünden uzaýardy. 

ILKINJI MEDALLAR
Oýunlarda 204 rekordly Milli Olimpiýa Komitetleri gatnaşdylar. Täjigistanda, Owganystanda, Mawrikiýada we Togoda ilkinji gezek tejribeli podiumlar geçirildi. Emma Mongoliýa we Panama özleriniň türgenleriniň kömegi bilen has gowy gatnaşdylar we öz döwletine ilkinji olimpik gyzylyny getirdiler. 

ÝATDAN ÇYKMAJAK ÇEMPIONLAR
Ýatdan çykmajak çempionlar köp boldy, emma Maýkl Felps we Usein Bolt ähli atlandyrmalarda orunlara eýe boldular. Fenomenal Amerikan ýüzüjisi Maýkl Felps, sekiz ýüzýän gyzyla dalaşgärlik etmek bilen 1972 ýyldaky Mýunhen oýunlarda Mark Pissiň gazananlaryndan öňe geçdi, geň galdyryjy ýamaý sprinteri Usin Bolt bolsa 100 m we 200 m dünýä rekordyny urdy hem-de üçünji gyzyla dalaşgär boldy we 4*100 m ýamaý estafet topary bilen rekordy gazandy. 

MOK: 204
Türgenler: 10942 (4637 aýallar, 6305 erkekler)
Çäreler: 302
Meýletinçiler: 100000 (70000 Olimpiki oýunlarynda, 30000 Paralimpiki oýunlarynda)
KMS: 159 döwleti görkezýän 24562 akkreditirlenen KMS

Olimpiýa oýunlary

Halkara hyzmatdaşlar