English Русский
NyşanyTürgenlerAlawTumarlarytable

Athens 2004

Wagty Döwleti Türgenler Döwletler Çäreler
13 Awgust - 29 Awgust Gresiýa 10625 201 301

 

ULY OÝUNLAR
Rekord sany – 201 Milli Olimpiki Komitetleri Olimpiki Oýunlaryna gatnaşdylar. Maksatnama boýunça hadysalaryň umu sany 301 barabar boldy (Sidneýde 2000 ýylda geçirilen Oýunlara garanyňda bir sany köp).

ÖRÄN MEŞHURLARY
Oýunlaryň meşhurlygy hem ýokarlandy, sebäbi Sidneýdaky Oýunlar üçin 3,6 milliard tomaşaçy bilen deňeşdirlende 3,9 milliard adam telewizion ýapynçalara elýeter boldular. Bu global tomaşaçylar maksatnama ilkinji gezek goşulan aýal göreşi ýaly sportuň näbelli görnüşlerine tomaşa etmek bilen lezzet aldylar.

REKORDLARY GAZANMAK
Ýüzüji Maýkl Fleps alty gyzyl medalyny gazandy we sekiz doly medallary bilen bir oýun boýunça rekordy gazandy. Leontine Petronella waan Morsel çapuwda dört gyzyl medallaryna, umumy agyrlykda bolsa – alty olimpiki medallaryna eýe bolan ilkinji welosürüji-aýal boldy, baýdarkalarda kürekleme boýunça türgen – Birgit Fişer sportuň dürli görnüşinde türgen boldy, bäş Olimpiki oýunlarynda iki medallary gazandy.

ÝATDAN ÇYKMAJAK ÇEMPIONLAR
Ylgawçy Hişam El Gerruý aýallaryň arasynda Kelli Holms 800 we 1500 m aralygynda ýeňiş gazanan mahalynda 1500 m, şeýle hem 5000 m aralygynda utuşa eýe boldy. Toparlaýyn oýunlarda Argentina bir goly geçirmezden futbol boýunça erkekleriň turnirinde utuş gazandylar, ABŞ futbol ýygyndysy bolsa 51-1 jemi hasap bilen garşydaşlaryny utdylar.

MOK: 201
Türgenler: 10625 (4326 aýallar, 6296 erkekler)
Hadysalar: 301
Meýletinçiler: 45000
KMS: 21500

Afinalar 2004-den saýlananlary

Olimpiki oýunlarynda gatnaşan Milli Olimpiki Komitetleriniň rekord sany (MOK) – 201. Maksatnama boýunça çäreleriň umumy möçberi 301 (2000 ýylda Sidneý oýunlary bilen deňeşdirlende bir sany köp).
© Olympic.org
Olimpiýa oýunlary

Halkara hyzmatdaşlar