English Русский
  • Sportuň oýun görnüşleriniň toplumy

    Olimpiýa şäherjiginiň iň uly desgasydyr we onuň sygymlylygy 15 000 adamdyr.

Sportuň oýun görnüşleriniň toplumy Olimpiýa şäherjiginiň iň uly desgasydyr we onuň sygymlylygy 15 000 adamdyr. Bu desga Olimpiýa şäherjiginiň günortasynda ýerleşip, ol ýerde üç söweş sport görnüşi, ýagny sport göreşi, guşakly göreş we türkmen milli göreşi boýunça ýaryşlar geçirilýär. 2017-nji ýylyň aprel aýynda desgada Türkmenistan we Türkiýeniň arasyndaky oýnundan soňra “Harlem Wizards” basketbol toparynyň gatnaşmagy bilen görkezme çykyşy görkezildi.

Halkara hyzmatdaşlar