gün
sag
min
sek

Türkmenistanyň Olimpiýa Komiteti

Soňky habarlar
Basketbol 3x3 boýunça Aziýanyň Kubogy
21 Maý, 2019 ý.

Türkmenistanyň milli ýygyndy topary “D” toparda çykyş eder. Bu toparda olar Eýranyň basketbol topary we beýleki bäsleşiklerde ýeňiş gazanan toparlar bilen bäsleşerler.


Türkmenistanyň basketbolçy gyzlar topary bu duşuşyga güýçli depginde taýýarlanýarlar. Häzirki wagtda olar Litwanyň Kaunas şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçýärler

Halkara hyzmatdaşlar