gün
sag
min
sek

Türkmenistanyň Olimpiýa Komiteti

  • Erkin göreş

    Erkin göreşde göreşijiler öz ellerini we aýaklaryny ulanyp bilýärler hem-de öz garşydaşlaryny bilinden ýokardan aşakdan tutup bilýärler.

IŇ GADYMY SPORT
Megerem ýeňil atletikany hasaba almak bilen, göreş dünýäniň iň gadymy sport görnüşi hasaplanylýar. Hakykatdan hem, göreşijileriň gowaklarda suratlary entek biziň eýýamymyzdan öň 3000-nji ýylda tapylypdy. Sportuň bu görnüşi gadymy Olipmiýa oýunlaryna b.e.öň 708-nji ýylda, Oýunlaryň taryhy başlanandan soňra tiz wagtda girizildi. 

MEŞHUR ÖWRENJELER
1904-nji ýylda Olimpiýa çinownikleri gün tertibine, adatça “aw ýaly tutmak” hökmünde belli bolan, erkin göreşi goşdular. Bu täriň grek-rim göreşine garanyňda az taryhy we adatlary bar, emma ol bütin Beýik Britaniýa we ABŞ boýunça festiwallarda we ýarmarkalarda geçirilýän, hünär oýunyň görnüşine öwrülip, has uly mehurlyga eýe bolupdyr.

 

Erkin göreş

Erkin göreşde göreşijiler öz ellerini we aýaklaryny ulanyp bilýärler hem-de öz garşydaşlaryny bilinden ýokardan aşakdan tutup bilýärler.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar