Türkmenistanyň Olimpiýa Komiteti

table

Tokyo 2020

Wagty Döwleti Web sahypasy Döwletler Çäreler
24 Iýul - 09 Awgust Ýaponiýa TOKYO2020.JP - -

 

Olimpiýa oýunlary gurnalandan soňra altmyş ýyl geçeninden soň, ýapon paýtagty 2020-nji ýylyň 24-nji iýulyndan 9-njy awgustyna çenli aralykda ikinji gezek Tomusky oýunlaryny geçirer. 1964-nji ýylyň oýunlary ýurdy düýbünden üýtgetdi. Gurnaýjylaryň aýdyşy ýaly, 2020-nji ýylda geçirijek häzirki zaman eýýamyň XXXII Olimpiýa Oýunlary “haçan he  bolsa gurnalanlaryň ählisinden has innowasiýaly bolar wer dünýäni özgertmwgiň üç sany binýatlaýyn ýörelgesine esaslanar: siziň şahsy üstünligiňize ymtylyş (siziň hususy Iň gowy derejäňizi gazanmak); bir-biriňi kabul etmek (dürlülikde bitewilik); we geljege mira goýmak (ertirki güne birikmek)”.

Olimpiýa gün tertibi 2020 bilen wagyz-nesihat edilýän özgertmeler bilen ylalaşyp, Tokio oýunlary bäsleşikleri geçirmegiň eýýam bar bolan ýerlerini mümkin boldugyndan köp ulanar, hususan-da , olar 1964-nji ýylda geçirilen Oýunlar üçin döredilen dzýudo üçin abraýly Nippon Budokan, at bäsleşikleri üçin Badji Koen Seýilgähi we gandbol üçin Yoyogi Milli gimnaziýasy. Açylyş we ýapylyş dabarasy, şeýle hem ýeňil atletika boýunça bäsleşikleriň geçiriljek ýeri bolan Tokio milli stadiony dolulygyna durky täzelener we täze sahna bilen çalşylar. 

Ýaponiýa Aziýada birinji bolup goýlan 1964-nji ýylyň tomusky oýunlarynyň Olimpiýa meýdany boldy. Eger-de biz 1972-nji ýylda Sapporoda we 1998-nji ýylda Naganoda geçirilen Gyşky oýunlary goşsak, onda 2020-nji ýylda ýurtda dördünji oýunlar geçiriler.

2020-nji ýylda Tokio pursaty

Ýaponiýa Aziýada birinji bolup goýlan 1964-nji ýylyň tomusky oýunlarynyň Olimpiýa meýdany boldy. Eger-de biz 1972-nji ýylda Sapporoda we 1998-nji ýylda Naganoda geçirilen Gyşky oýunlary goşsak, onda 2020-nji ýylda ýurtda dördünji oýunlar geçiriler. Açylyş we ýapylyş dabarasy, şeýle hem ýeňil atletika boýunça bäsleşikleriň geçiriljek ýeri bolan Tokio milli stadiony dolulygyna durky täzelener we täze sahna bilen çalşylar.
© Olympic.org

Habarlar

Olimpiýa oýunlary

Halkara hyzmatdaşlar