English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
ITTF Restart seriýasy, pandemiýa şertlerinde bäsleşigiň geçirilip boljakdygyny we howpsuz bolup biljekdigini subut edýär
15 Dekabr, 2020 ý.

Halkara stol tennisi federasiýasynyň (ITTF) prezidenti Tomas Weikert, "RESTART" seriýasynyň, koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly ýüze çykýan kynçylyklara garamazdan, ýaryşlaryň üstünlikli we ygtybarly geçirilip bilinjekdigini subut edendigini hasaplaýar. ITTF reýtingi, koronawirus krizisi sebäpli ähli ýaryşlaryň togtadylanyndan soň, aprel aýyndan bäri saklanyldy.

Şeýle-de bolsa, bäsleşikler geçen aý Weýhae şäherinde geçirilen ITTF aýallar we erkekler dünýä çempionatyna we Žençžouda  geçirilen ITTF finalyna gaýdyp geldi. Soňra, Makaoda Bütindünýä stol tennisi federasiýasynyň (WTT) mahabat sergisi geçirildi. ITTF bu wakalarda koronawirus bilen kesellänleriň ýüze çykarylmandygyny we 1497 adamyň Hytaýda karantin astynda bolandygyny aýtdy.

Pandemiýa başlaly bäri Hytaýda ilkinji gezek halkara çäresini geçiren dolandyryş edarasy, ýerli häkimiýetleriň we bu çärä gatnaşan meýletinçileriň tagallalaryna ýokary baha berdi. Beýkert: "Ajaýyp iş üçin hemmäňize sag bolsun aýdýaryn" -diýdi. 

"COVID-19 hadysasynyň ýüze çykmazlygy bizi bagtly edýär". "Ýatdan çykmajak pursatlarymyz köp boldy we sportumyzyň bu taryhy pursaty üçin buýsanýaryn".

ITTF bu seriýanyň seresaply meýilleşdirilmegini talap edýändigini aýtdy. 
Milli basketbol birleşigi, Milli hokkeý ligasy we UEFA Çempionlar ligasy ýaly beýleki sport guramalary bilen maslahatlaşyp birnäçe çäreler geçirildi.

Olaryň hemmesi pandemiýa wagtynda üstünlikli gaýdyp gelmegi başardylar.
ITTF arassaçylyk ülňülerini we karantin düzgünlerini stol tennisiň infrastrukturasyna laýyklaşdyrandygyny aýtdy. 
27 ýurtdan we sebitlerden gelen oýunçylar, tälimçiler we işgärler bilen birlikde jemi 116 adam Şanhaý, Çengdu we Çingdao şäherleri arkaly Hytaýa girdi.

Halkara hyzmatdaşlar