English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
Ýapyk binalarda ýeňil atletika boýunça 2021 Dünýä çempionaty yza süýşürildi
13 Dekabr, 2020 ý.

Nanjing şäherinde (2021-nji ýylyň 19-21-nji marty) ýapyk binalarda ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatyny gurnaýjylar bilen bu çäräni 2023-nji ýylyň mart aýyna çenli yza süýşürmek bilen ylalaşandygymyz gynandyrýar. Soňky birnäçe hepdäniň dowamynda bolup geçen ýagdaýlara baha bermek üçin guramaçylyk komiteti we Hytaý Ýeňil atletika birleşigi bilen aragatnaşyk saklasak-da, häzirki global ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň başynda hem  Covid-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly düýpli näbellilikleriň boljakdygy görünýär.

Türgenlerimiziň we tehniki işgärlerimiziň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, pandemiýa şertlerinde köp sanly adamy çärelere gatnaşmak töwekgelçiligine üns bermelidiris we kabul edýän ýurduň pandemiýanyň öňüni alyş syýasatyna doly hormat goýmalydyrys.  Ýeňil atletika üçin ýapyk möwsüm gysga senenama penjiresine düşýär (mart aýynyň ahyryna çenli), şonuň üçin ony ýylyň ahyryna çenli uzaltmak mümkin däl.

Nanjingiň bu çäre niýetlenen giňişleýin meýilnamalaşdyryş we taýýarlyk işlerini alyp barandyklaryny göz öňünde tutup, ýapyk binalarda ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatymyzyň  Nanjingiň ýer eýesi bolmagyny isledik, şonuň üçin hem ony 2022-nji ýylda Belgradda ýapyk binalarda ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatyndan bir ýyl soň geçirmek boýunça ylalaşdyk. 

Ýaryşyň yza süýşürilmegine garamazdan, türgenlerimiz 2021-nji ýylyň başynda Ýewropanyň we Demirgazyk Amerikanyň 12 ýurdunda geçiriljek 26 duşuşygy öz içine alýan halkara ýaryşlaryna gatnaşmak  mümkinçiligine eýe bolarlar. Ýapyk binalarda geçiriljek dünýä ýaryşy 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň ahyryndan fewral aýynyň ahyryna çenli  dowam eder we üç dürli - altyn, kümüş we bürünç ýaryş derejesinde geçiriler.

Halkara hyzmatdaşlar