English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
IHF-iň Prezidenti, erkekleriň dünýä çempionatynyň gandbol pudagy üçin möhümdigini aýtdy
01 Dekabr, 2020 ý.

Halkara gandbol federasiýasynyň (IHF) prezidenti Hasan Mustafa, gandbol pudagy üçin erkekleriň arasynda dünýä çempionatynyň ýanwar aýynda geçiriljekdigini we Çili bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sabyrsyzlyk bilen garaşýandygyny aýtdy. Dünýä çempionaty 13-31-nji ýanwar aralygynda Müsürde (Ýegipet)  geçiriler. Geçiriljek çärä jemi 32 topar gatnaşmagy maksat edinýär.

Mustafa "IHF-iň maliýe ýagdaýynyň gowudygyny we maliýe bäsleşiginiň bu bäsleşigiň soňky sebäbini ýene bir gezek nygtamaly" diýdi. IHF prezidenti, oýunçylara, tälimçilere, wezipeli adamlara we milli federasiýalara salgylanyp, ýaryşyň tutuş sport üçin möhümdigini aýtdy. “Gandbolyň özeni, türgenler birnäçe aýlap halaýan sporty bilen meşgullanmak mümkinçiliginden mahrum boldular.

“Bu fiziki we akyl taýdan kyn döwürdi, sebäbi olaryň maksady sagdyn bolmak üçin maşklary dowam etdirmek bolmaly. "Professional oýunçylar gandbol türgenleşiginde ýaşaýarlar. “Şonuň üçin bu sporty diňe bir milli ligalarda däl, eýsem dünýä derejesinde-de goldamak gaty möhümdir. “Dünýä çempionatyny geçirmezlik olar üçin uly ýitgi bolar. “Tälimçileriň esasy girdejisi hem gandbol - olar öz topary bilen oýun meýdançasynda bile bolmaly.

- Eminler işjeň bolmaly, ýöne olar bir ýyla golaý wagt bäri eminlik etmeýärler. "Milli federasiýanyň işi  bes edildi; Müsür (Ýegipet) 2021 işini dowam etdirmäge mümkinçilik döredýär. “Gandbol pudagy üçin 27-nji IHF erkekler dünýä çempionatyny geçirmek gaty möhümdir. "Telewideniýeden başlap, dürli tomaşaçylar üçin hemaýatkärlere çenli, her bir gyzyklanýan tarap çäräni özbaşdak guramakdan peýdalanýar".

IHF geçen aý ýaryş üçin howpsuzlyk meýilnamasyny yglan etdi. Bu toparlara COVID-19 hakda maglumat bermek, sosial aralygy saklamak we milli dolandyryş edaralaryna syýahata gitmezden ozal synagdan geçmek we izolýasiýada bolmak  jogapkärçiligi bellenildi, hem-de ýaryşa birnäçe lukman hünärmenlerini bellenilmegini öz içine alýardy. Keseliň ýüze çykandygyny anyklamak üçin her 72 sagatdan hökmany synaglar geçiriler, el arassalaýjy enjamlar we maskalar elýeterli bolar, ulaglara gözegçilik güýçlendiriler  we jaýlary yzygiderli dezinfeksiýa etmek amala aşyrylar.

Halkara hyzmatdaşlar