English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
Taekwondo sportunyň “phumse” disiplinasy boýunça ilkinji onlaýn dünýä çempionaty 15-nji noýabrdan başlap hemmeler üçin açyk bolar
28 Oktýabr, 2020 ý.

Çäräniň meýilnamalary, koronawirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylda Daniýada geçiriljek dünýä çempionaty ýatyrylandan soň emele geldi. Bu waka maý aýynda Herning şäherinde geçirilen bolsa, diňe saýlama türgenler bäsleşerdi, emma wirtual ýaryş taekwondo höwesjeňleri üçin hem açyk bolar.

Phumse disiplinasy uzak aralykdan oýnalýan görnüş bolany üçin, gatnaşyjylar bir otagda bolmaklary hökman däldir we ýazgylaryny wideo arkaly iberip, öz öýlerinden çykyş edip bilerler.

Iki sany ýaryş kategoriýasy bolar, "WT G2 Phumse" onlaýn çempionaty diňe öz milli ýygyndysynyň agzalaryndan saýlanan türgenler üçin açyk.

14 kategoriýa hödürlener, şolardan 12-si ykrar edilen "phumse"- da, 2-si "erkin usulda". Erkekler we zenanlar 30 ýaşdan 65 ýaşa çenli toparlarda ykrar edilen "phumse" ýaryşynda bäsleşer, "erkin usulda phumse" diňe 17 ýaşdan uly erkek we zenan ýaş toparlary bolar.

Bütindünýä taekwondo federasiýasynyň prezidenti Çungwon Çow: "Ilki bilen sportçylara we janköýerlere taekwondo ýaryşyna gatnaşmak we taekwondo bilen meşgullanmak mümkinçiligini bermek üçin maý aýynda resmi onlaýn Phumse dünýä çempionatynda ýer eýeçiligini etmek pikirini ara alyp maslahatlaşdyk" -diýdi.

"Birnäçe aýlap taýýarlyk görenimizden soň, indiki aýda dünýäde ilkinji onlaýn taekwondo çäresini başlajakdygymyza begenýäris."

"Biz hemişe taekwandony hemmeler üçin sport görnüşine öwürmegi ýüregimize düwdük we taekwandonyň ýagşylyk güýji bolup biljekdigi baradaky ynam diňe pandemiýa döwründe güýçlendi". “Şonuň üçin erkekler üçin açyk onlaýn çäräni ösdürmegimiz möhümdi we dürli ýaşdaky zenan türgenler, ýöne bu maşgala agzalary üçin hem açykdy”. "Käbir maşgalalaryň wagt geçirmeli bolýan döwründe bu çäre ene-atalary we agtyklary, şeýle hem bilelikde ýaşaýanlaryň hemmesini birleşdirer. Bu taekwandonyň güýji, dünýäniň çar künjeginden alýan wideolarymyzdan lezzet almaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys."

Bütindünýä Taekwondo geljekde wirtual wakany janlandyryp biljekdigini aýtdy.

Çow: "Janköýerlere phumse çempionatyny öýlerinde ýokary hilli görmäge mümkinçilik döreders, olar özlerini oýunyň geçýän ýerinde ýaly duýarlar " -diýdi.

"Poomsa onlaýn çempionaty bu COVID döwründe täze standart bolar".

Halkara hyzmatdaşlar