English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
HALKARA OLIMPIÝA KOMITETI "OLIMPIK KANALY" TASLAMASYNYŇ IŞE GÖÝBERILMEGINIŇ DÖRT ÝYLLYGYNY BELLEÝÄR
31 Awgust, 2020 ý.

Global sanly platformanyň ähli platformalarda 3,3 milliarddan gowrak wideo görnüşi bar. Lozanna 2020 Gyşky Ýetginjekler  Olimpiýa Oýunlary (YOG) üçin mazmun bermekden we Tokio 2020 Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda dördünji ýyl işleýän Halkara Olimpiýa komitetiniň Olimpik kanaly COVID-19 pandemiýasy wagtynda öýde oturan janköýerlerine wakalary sanly wideoragatnaşyk arkaly ýerli habar bermeklige çekmek kampaniýalaryna  başlamagy onuň üçin uly öňegidişlik boldy.

2016-njy ýylyň 21-nji awgustynda işe başlaly bäri dört ýylyň dowamynda Olimpik kanaly dünýä metbugat taslamasy 206 ýurda wekilçilik edýän 25000-den gowrak wideokontentini (mazmunyny) çykardy, şol sanda 76 teleserial we film, ähli platformalarda 3,3 milliard gezek 25 000-den gowrak wideo tomaşa edildi. Platformadaky ortaça tomaşa wagty, tomaşa edilen her wideo üçin 8:05 minut.

Tomaşaçylaryň köpelmeginiň tendensiýasyny dowam etdirip, global sanly platforma, Olimpiik kanalynyň uzak möhletli üstünlikleriniň esasy görkezijilerinden biri bolan aýlyk gaýdyp gelýän ulanyjylaryň (MRU) öňki 12 aýda 65% artyp, ulanyjylary yzyna gaýtarmagyny dowam etdirýär.

Sosial mediýada, Olimpik kanaly jemgyýeti 10,4 milliondan gowrak adama ýetdi, olaryň 74,9% -i 35 ýaşa çenli sosial media kontenti bilen meşgullanýar.

Olimpik kanaly üçin üstünlik gazanmagyň dördünji ýylynyň açary, sanly hukuklarynyň eýesi hökmünde Lozanna 2020-de ýaýramagy we wagyz edilmegi, Gyş YOG-ny ilkinji gezek dünýä derejesine çykarmak we şu güne çenli sanly formatda iň köp sarp edilýän gyş YOG-y boldy.

Geçen ýylyň dowamynda goşmaça ösüş hereketlendirijileri Tokio 2020 üçin boks saýlama oýunlaryny, COVID-19 pandemiýasy wagtynda IOK bilen sanly gatnaşyk kampaniýalary arkaly sosial mediada türgenleriň we öý türgenleşikleriniň ünsüni özüne çekdi, Ýaponiýada we Hindistanda lokallaşdyrylan kontenti baýrakly özboluşly programmirleme arkaly Tokio 2020-i goldamak üçin möhüm wakalary beýan etdi.

Olimpik kanal hyzmatlarynyň başlygy Huan Antonio Samaranç: S.L.-şeýle diýdi:
"Dört ýylyň dowamynda, Olimpik telekanaly Olimpiýa janköýerlerine we ýaş tomaşaçylara, programmalara nirede we nädip tomaşa edýändiklerinde, köp platformalarda has şahsylaşdyrylan mazmuny ýetirmekde uly üstünlikler gazandy. 2021-nji ýylda Tokio 2020-den bir ýyl ozal, ýene bir rekord ýylyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, sebäbi Olimpik kanalynyň topary Ýaponiýada we bütin dünýäde Olimpiýa oýunlary üçin seslenme döretmegini dowam etdirýär. "

Olimpik kanalynyň mazmunynyň 12 dilde ýaýradylmagy, Tokio 2020, olympic.org we Olimpiýa kanalynyň sanly mazmunyny öz içine alýan köp platformaly strategiýanyň durmuşa geçirilmegi netijesinde artdy. Olimpik kanaly, Tokio 2020 Guramaçylyk komiteti bilen sanly teklipleri döretmek we 2020-nji ýylyň 26-njy fewralynda açylan Tokio 2020 web sahypasynyň halkara görnüşlerini we 2021-nji ýylyň ýazynda başlajak ykjam programma bilen işleşmegi dowam etdirýär.

Halkara Olimpiýa Komitetine degişli we dolandyrylýan sanly platformalardan başga-da, Olimpik kanaly 95 federasiýa hyzmatdaşlary üçin täze ýaýlym gurşawyny döretdi we 5400-den gowrak göni ýaýlym berdi, bu guramaçylaryň metbugat ýaýratmak hukuklaryna goşant goşdy we  wakalaryny dünýä derejesinde beýan etmegi üpjin etdi. Kanalyň hyzmatdaşlary Halkara sport federasiýalary (IFS), Milli Olimpiýa Komitetleri (MOK), Halkara Olimpiýa Komitetiniň ykrar eden federasiýalary we guramalary, şeýle hem köpsanly sport çärelerini gurnaýjylardyr.

Halkara Olimpiýa Komitetiniň ýaýlym hukuk  eýeleri (RHB) we MOK-lar bilen strategiki hyzmatdaşlygy, şol sanda ýaňy-ýakynda CBC GEM (Kanada), Swisscom (Şweýsariýa)  we 7plus (Awstraliýa) ýaly ýaýlymlaryň göýberilmegi hem Olimpik kanalynyň üstünlik gazanmagyna goşant goşdy, netijede 175 sanly çäkli global platforma sanlaryň üstüni ýetirdi.
Mundan başga-da, “Esaslandyryjy-hyzmatdaş” maksatnamasyna laýyklykda, Olimpik kanaly global hyzmatdaşlary bolan Bridgestone tarapyndan hödürlenen “Olimpiýa aňynyň ýagdaýy” we Toyota  tarapyndan hödürlenýän “Meni herekete getirýän zat” atly multimediýa programmalaryny bilelikde döretmek üçin işleýär, bu bolsa öz gezeginde Olimpiýa gymmatlyklary bolan markalary birleşdirer hen-de bütin dünýäde has köp tomaşaçylary özünde jemlär.

 Halkara Gimnastika federasiýasynyň (FIG) prezidenti Morinari Watanabe bu barada şeýle beýan edýär:
"Olimpik kanaly maksatnamasy türgenlere gönükdirilen we olimpiýaçy bolmak üçin zerur bolan yhlas, ygrarlylyk we ünsi görkezýär. Ähli federasiýalar üçin sanly kanallar elýeterli bolup durýar we sportuň ähli görnüşleri boýunça dünýädäki janköýerlerini özüne çekmekligi platforma üpjün edýär”. 
GAISF-iň başlygy Raffaele Çulli şeýle diýdi:
“Olimpik kanaly GAISF agzalaryna türgenleri güýçlendirmek, dünýä tomaşaçylaryna ýetmek we sportuň täsir galdyryjy derejesini ýokarlandyrmak üçin bahasyna ýetip bolmajak platforma hödürledi. Olimpik kanalyna her gün sport hekaýalaryny gürrüň bermäge kömek edýän möhüm hyzmatdaş hökmünde baha berýäris".
“Olimpiýa arzuwlary” çeper filminiň bilelikde ýazyjysy we baş gahrymany Olimpiýa oýunçysy Aleksi Pappas (GRE) şeýle diýýär:
"Olimpiýa oýunçysy hökmünde, Olimpik kanalynyň sporta, hekaýalara we Olimpiýa hereketine bolan höwesi meni ruhlandyrdy. Olimpik kanaly maňa has ýokary ses berdi – olar maňa ynanýarlar.

Halkara Olimpiýa Komitetiniň baş direktory Mark Parkman şeýle diýýär:
Has möhüm mazmun bilen üpjün etmek arkaly janköýerleri has çuňňur  sanly tejribe bilen çekmek biziň üçin möhüm ösüş meýdançasydyr. Soňky birnäçe aýda biziň pudagymyza we guramamyza görlüp-eşidilmedik kynçylyklar sebäp boldy. Emma COVID-19 pandemiýasy döwründe ösmegimizi dowam etdirmek ukybymyz global islegiň subutnamasydyr. Sport janköýerlerine Olimpiýa sporty we türgenleri barada ylham beriji gyzykly hekaýalary gürrüň bermek bilen Olimpiýa gymmatlyklaryna çekmek üçin tutuş toparymyz bilen ýadawsyz tagallalary etdik."

Olimpik kanaly, Halkara Olimpiýa Komitetiniň "2020 Olimpiýa gün tertibi " maksadyny goldamak üçin 2016-njy ýylda Rio-de geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň ýapylyş dabarasyndan soň açyldy. Olimpiýa Hereketini öňe sürmek we ýaş nesilleri hem-de täze janköýerleri Olimpiýa Hereketine çekmek üçin täzeçillik platformasy bilen üpjün eden Olimpik kanaly, dünýä sportuna we türgenlere özboluşly programmirleme, sanly mazmunlary, habarlary we  halkara sport wakalaryny göni ýaýlymda gije gündiz hem-de  dynç günsiz göni ýaýlyma bermek mümkinçiligini hödürleýär. 

 

Halkara hyzmatdaşlar