English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
Hançjou-2022 Guramaçylyk komiteti Aziýa oýunlary wagtynda ulag meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnak geçirdi
26 Awgust, 2020 ý.

Hançjou-2022 Guramaçylyk komiteti Aziýa oýunlaryna taýýarlyk işleriniň çäklerinde ulag we logistika hyzmatlary boýunça ilkinji ýygnagy geçirdi.
Maslahata Hançjou-2022 Baş kätibiniň orunbasary we şäher häkiminiň orunbasary Çen Weitsiang, şeýle hem Çžetsiang welaýatynyň ulag bölüminiň müdiriniň orunbasary Tsai Hong gatnaşdylar. Çen, oýunlary geçirmek üçin ulag we logistika kyn boljakdygyny aýtdy.

Oýunlaryň ulag meýilnamasynyň umumy utgaşdyrylmagyny güýçlendirmek üçin dürli bölümlerden goldawa, agzybirlige we hyzmatdaşlyga çagyrdy. Jogapkärçiligiň paýlanyşy transport meýilnamasynyň çäginde kesgitlener diýlip garaşylýar.

Guramaçylyk komiteti, ýygnagyň ulag we logistika hyzmatlarynyň işi üçin degişli şertleri we talaplary kesgitländigini hem habar berdi.
Şeýle hem, umumy meýilnamalary taýýarlamak, infrastrukturany gurmak we ýaryş wagtynda türgenlere, toparlaryň wekillerine, tehniki hyzmatlara we metbugat serişdelerine ulag hyzmatlaryny guramak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Guramaçylar, Oýunlarda ulanyljak 58 obýekte çenli daşalmagyna gözegçilik etmeli bolarlar. Hançjou-2022 Hytaýda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň üçünji ýeri bolar, mundan öň ol 1990-njy ýylda Pekinde we 2010-njy ýylda Guançjouda geçirilipdi. Ol 2022-nji ýylyň 10-25-nji sentýabry aralygynda geçiriljek 19-njy oýunlar bolar.

Şeýle hem, 2022-nji ýylda Hançjou dördünji Aziýa Paralimpiýa oýunlaryny kabul eder. Oýunlar 2022-nji ýylyň 9-15-nji oktýabry aralygynda geçiriler.

 

Halkara hyzmatdaşlar