English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
Bütindünýä Triatlon federasiýasy Gollanma çap etdi
13 Iýul, 2020 ý.

Bütindünýä Triatlon federasiýasy guramaçylara çäreler geçirilende ekologiýa taýdan arassa çäreleri gurnamak boýunça gollanma çap etdi. Dolandyryş geňeşi bu resminamanyň älemde (planetada) täsirini azaltmak baradaky tagallalarynyň bir bölegidigini mälim etdi.

Gollanma çäräni gurnaýjylara geljekki wakalar üçin zerur boljak “üç agaçly” sertifikat ulgamyna esaslanýan iň gowy tejribe çemeleşmesini hödürlär diýilýär. Çäreler ýerli guramaçylar üçin "hökman", "maslahat berilýän" we "islenýän" hereketleri beýan edýän ulgam esasynda tassyklanar. Bütindünýä Triatlon federasiýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşi we Durnukly ösüş komissiýasy tarapyndan kesgitlenen üç adamdan ybarat topar, guramaçylar tarapyndan iberilen işlere baha berer.

Emin agzalary, görülýän çärelere baglylykda guramaçylara altyn, kümüş ýa-da bürünç şahadatnama berer. Bürünç statusy, Bütindünýä federasiýasy tarapyndan kesgitlenen 18 hökmany hereketiň 75 göterimini ýerine ýetirýän işlere berler. Zerur çäreleri ýerine ýetirýän we maslahat berilýän çäreleriň 50% -ine ýetýän guramaçylar Kümüş statusyny alarlar. Maslahat berilýän hereketleriň 75 göterimine ýetýän ýaryşlar, şeýle hem ýedi maksatdan azyndan dördüsi altyn statusyna eýe bolar. Bütindünýä Triatlonyň prezidenti Marisol Kasado: "Daşky gurşawa edýän täsiri çynlakaý we seresaplylyk bilen kabul edilse, has gymmat ýa-da köp wagt talap etmeli däl" - diýdi. "Şeýle-de bolsa, bu endige öwrülmelidir. Äleme (Planeta) ýaramaz täsirlerimizi azaltmak biziň jogapkärçiligimizdir.
Bu görkezmeler, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin ähli gyzyklanýan taraplarymyz bilen işleşip biler ýaly çäreleri geçirmekde möhüm ädimdir.

”Bütindünýä Triatlon resminamasy guramaçylaryň ösmegi üçin 15 kategoriýany öz içine alýar. Durnukly ösüş meýilnamasy bu dolandyryş, işgärler, ýaşaýyş jaýy, satyn alyşlar, hereket, energiýa, naharhana, galyndylar we suw dolandyryşy Biodürlüligi, sagdyn durmuş, söwda we sowgatlar, habarlylygy ýokarlandyrmak we işjeňleşdirmek, aragatnaşyk, saýt infrastrukturasy we elýeterliligi öz içine alýar. Şeýle hem, Bütindünýä Triatlon gatnaşyjylarynyň pikiriçe, esasy maksat parnik gazlarynyň zyňyndylaryny ölçemek üçin iň giňişleýin çemeleşme bolan howada onuň täsirini ep-esli azaltmakdyr.
Dolandyryş guramasy ähli gyzyklanýan taraplaryň başyndan başlap şol bir maksada ýetmek üçin bilelikde işlemegi üçin has durnukly çäreleri durmuşa geçirmegi mümkin boldugyça ýönekeýleşdirmäge umyt edýändigini aýtdy.

 

Halkara hyzmatdaşlar