English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
Halkara stol tennis federasiýasynyň “Japan Open” açyk dünýä çempionaty Pandemiýa sebäpli ýatyryldy
13 Iýul, 2020 ý.

Halkara stol tennis federasiýasynyň (ITTF) “Japan Open” açyk dünýä çempionaty koronawirus pandemiýasy sebäpli ýatyryldy. Ýaryşy 21-26-njy aprelde Kitakýuşuda geçirmek meýilleşdirilipdi, ýöne oýunlar wagtlaýyn yza süýşürildi.
ITTF we Ýaponiýanyň stol tennis Birleşigi ýylyň ahyryna çenli ýaryş üçin täze amatly seneleri tapmak boýunça bilelikde iş alyp bardylar, emma häzirki wagtda ýaryşyň geçirilmejekdigini habar berdiler.

Ýaponiýada syýahat çäklendirmeleriniň galmagy bu çäräni şu ýyl üçin täzeden meýilleşdirip bilmedi. Geljek ýyl Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryny geçirmeli boljak bu ýurtda häzirki wagtda 129 ýurt we sebit üçin syýahat gadaganlygy girizilen.

1996-njy ýyldan bäri Ýaponiýanyň açyk çempionaty her ýyl ITTF dünýä ýaryşynyň bir bölegi bolup durýar. Hytaýly Su Sin we Sun Yinsha häzirki wagtda degişlilikde erkekleriň we aýallaryň arasynda çempionlygyna galýar.

ITTF Ýerine ýetiriji komitetiň ýakynda geçirilen mejlisinde halkara syýahat çäklendirmeleriniň üstünde işlemek bilen, birnäçe sebitleýin çäreleri geçirmäge synanyşjakdygyny mälim etdi. Bu karar şu ýyl halkara çärelerini geçirmegiň ähtimallygynyň azalýandygy kesgitlenenden soň kabul edildi.

Halkara hyzmatdaşlar