English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
Tokio 2020 Olimpiýa oýunlary boýunça bilelikdäki dolandyryş komiteti döredildi
17 Aprel, 2020 ý.

Halkara Olimpiýa Komiteti (HOK) we Tokio 2020 Guramaçylyk topary 2021-nji ýyla geçirilen Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin bilelikdäki dolandyryş komitetini döretdiler.
Komitetiň işine Jon Koates we Ýoşiro Mori ýolbaşçylyk eder we dowamly utgaşdyrylmagyny we karar bermegini üpjün etmek üçin zerur bolanda ýygnaklar geçiriler. Halkara olimpiýa komitetiniň “Biz başlaýarys” atly maksatlaýyn topary bolar, “Tokio 2020” bolsa “täze başlangyç” atly iş toparyny döretdi.

2021-nji ýyl üçin meýilnamalaşdyrmagyň esasy elementleri, 2020-nji ýyldaky oýunlar meýilnamasyny gaýtalamak üçin döredildi. Ýaryşlaryň geçiriljek ýerlerine we tertibine aýratyn üns berler, Tokio 2020 guramaçylyk komiteti meýilleşdirilen desganyň her bir eýesinden 2021-nji ýylda täze senesi üçin 2020-nji ýyldaky ýaly tertipde hereket etmegini haýyş eder. Mori, ýagdaýyň çylşyrymlylygy sebäpli binalaryň eýeleri bilen gepleşikleriň henizem dowam edýändigini we ara alyp maslahatlaşmagyň möhletini kesgitlemegiň kyn boljakdygyny aýtdy. "Bu ýerde dürli şertnamalary bolan dürli desgalar bolup, ol desgalara eýe bolan dürli guramalar bar". "Olaryň käbiri şahsy adamlar, käbirleri bolsa döwlete degişlidir, şonuň üçin ähli ýagdaýlar dürli-dürli bolup durýar. 

Koates, indi 2021-nji ýylyň 23-nji iýulyndan 8-nji awgustyna çenli we 24-nji awgustyndan 5-nji sentýabryna çenli meýilleşdirilýän Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň “umyt şamçyragyna” öwrüljekdigini öňe sürdi.

"2020-nji ýylda Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň bu kyn günlerde bütin dünýä umyt çyrasy bolup biljekdigine we häzirki wagtda ýerleşýän tuneliň ahyrynda Olimpiýa alawynyň yşyk bolup biljekdigine ynanýarys" - diýdi.

"Bilelikdäki dolandyryş komiteti munuň şeýle bolmagyny üpjün etmek üçin mümkin bolan ähli zady eder".

Halkara hyzmatdaşlar